1. <thead id="Mdq"><sup id="Mdq"></sup></thead>

   <object id="Mdq"></object>
   <optgroup id="Mdq"></optgroup>

    Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    รองเท้า เดิน เขา กางเกง ขา กระบอก เล็ก เสื้อ boy london adidas falcon สี ขาว เด รส ผ้า ลินิน ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 50 pantip รองเท้า skechers ลด ราคา 2019 เสื้อผ้า ทารก ยก โหล กระโปรง มุ้ง 88 คาเฟ่ กางเกง ยีน สี ดำ วิตามิน ซี dhc ดี ไหม ครีม ลด รอย สิว ผู้ชาย แตะ ลา คอส คาเฟ่ ปัตตานี ครีม เกาหลี วัต สัน ครีม มาดาม ลิ ซ่า คาเฟ่ ตลาดพลู ร้าน เสื้อผ้า จตุจักร เซ ตา ฟิ ล ครีม ครีม กระชับ ทรวงอก ใน เซ เว่ น โลชั่น ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 กิน วิตามิน ซี เยอะ รองเท้า fila รัด ส้น tara cafe khaoyai รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ผู้หญิง 2020 รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง adidas วิตามิน ช่วย นอน หลับ nekoemon รองเท้า แตะ jordan ร้าน กาแฟ ริม ทะเล ครีม บำรุง ผิว กาย ขาว ครีม ลํา ไย จุฬา เฮิ ร์ บ รองเท้า skechers สี ขาว ไน กี้ ซูม ของ แท้ คอนเวิร์ส แจ็ ค ราคา ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 97 ของ แท้ ราคา เสื้อ celine เสื้อ champion ราคา กางเกง ผ้า ฝ้าย ผู้หญิง กระโปรง ทํา งาน สี ดํา ไซส์ uk ฉีด วิตามิน ผิว ดี ไหม ชุด เสื้อ กางเกง ออก งาน pomelo เสื้อผ้า ฉีด วิตามิน ผิว ราคา ครีม บัว หิมะ ราคา เสื้อ เด รส ครีม แด ซอง แต่งตัว ไป งาน แต่ง กางเกง รองเท้า puma ผู้หญิง ครีม ทาน ม ชมพู ยัน ฮี pantip วิตามิน b3 รองเท้า givenchy คอนเวิร์ส ลด ราคา คาเฟ่ ใกล้ ๆ ฉัน ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี กันแดด วัต สัน รองเท้า แพง โก ลิ น เสื้อ แบรนด์ ดัง วิตามิน เค อาหาร วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน บํา รุ ง ผิว ขาว ครีม หน้า เงา defenza cream ชุด ทํา งาน ผู้หญิง กระโปรง วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ ลึก ผูก เชือก รองเท้า วิ่ง เสื้อ greyhound ร้าน ขมิ้น คาเฟ่ เสื้อผ้า ผู้ชาย ig เซ รั่ ม บำรุง หน้า วิตามิน ผม รองเท้า fila รัด ส้น รองเท้า เที่ยว ทะเล กางเกง ขา สั้น ใส่ นอน เสื้อผ้า ชาย กางเกง ทํา งาน ผู้หญิง ขา กระบอก ครีม whitening เสื้อผ้า น่า รัก ๆ รองเท้า โก ล ซิตี้ วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ ราคา ครีม รักษา รอย แผลเป็น วิตามิน ช่วย นอน หลับ รองเท้า นวด เพื่อ สุขภาพ ครีม ทา ฝ้า ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ไม่ สต๊อก สินค้า รองเท้า เซฟตี้ โฮม โปร วิตามิน ซี เกาหลี eundan วิธี กิน แบบ กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง วิตามิน b6 เสื้อผ้า แฟชั่น ขายส่ง ยก แพ็ ค รองเท้า โบ ฮี เมีย น รองเท้า เปิด ส้น ผู้หญิง รองเท้า nike air max ผู้หญิง รองเท้า กุ ช ชี่ ผู้ชาย เด รส วิน เท จ ครีม บำรุง หน้า สำหรับ อายุ 60 รองเท้า เบรก เกอร์ ฟุต ซอ ล รองเท้า crocs เด็ก วิตามิน บี รวม กิน แล้ว อ้วน วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ ราคา ออกแบบ เสื้อผ้า เอง ครีม garnier เสื้อ ยู นิ โค ล่ มือ สอง รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว nike เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว นวล ใส่ กับ ผ้าถุง วิตามิน บํา รุ ง ผิว แห้ง คาเฟ่ คือ แฟชั่น กระโปรง ยีน ส์ 2019 ครีม return เกาหลี เสื้อ วิน เท จ หญิง รองเท้า บาสเกตบอล ครีม บํา รุ ง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด ครีม เมล็ด องุ่น นิ ว โร เบียน neurobion ราคา เสื้อ ชีฟอง แบรนด์ busaba cafe & meal กางเกง ลาย ส ก็ อ ต หญิง ไซส์ รองเท้า ผู้ชาย กางเกง ดำ elgrand เสื้อผ้า เสื้อ แนว วิน เท จ ส เปร ย์ ฉีด รองเท้า กางเกง ยีน ส์ ผ้า ยืด กางเกง ใน ชาย uniqlo รองเท้า เตะ ตะกร้อ เด รส เรียบ หรู ไซส์ ใหญ่ ครีม ทา หน้า หน้า หนาว รองเท้า birkenstock ราคา ครีม กันแดด คน ท้อง กล่อง ใส่ รองเท้า พลาสติก ครีม สีชมพู ครีม ทา กัน ท้อง ลาย รองเท้า ยู นิ โค ล่ ครีม หน้า ขาว pantip ทา ครีม กันแดด รองเท้า หนัง หุ้ม ข้อ ครีม รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา สํา อา ง ค์ ครีม ทา หน้า ผู้ชาย 2019 ชุด เซ็ ท ราคา ส่ง ประตูน้ำ ครีม the elf รองเท้า วิ่ง ผู้ชาย nike รองเท้า แตะ nike ผู้หญิง รองเท้า ฟุต ซอ ล ไน กี้ รองเท้า วิ่ง under armour วิตามิน ผิว ขาว ใส ให้ วิตามิน ผิว รองเท้า nike เด็ก รองเท้า คั ช ชู หญิง แฟชั่น รองเท้า crocs เด็ก เสื้อผ้า แฟชั่น ใหม่ ๆ ราคา ถูก เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา 100 200 บาท แบบ เสื้อ สตรี ราคา รองเท้า กุ ช ชี่ เสื้อ north face คั ท ชู สี ดํา วิตามิน ธาตุ เหล็ก ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง 2020 รองเท้า แตะ ผู้ชาย crocs joliena รองเท้า safety pangolin วิตามิน ผม ร่วง รองเท้า นักเรียน สี ดํา ครีม กันแดด ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 เสื้อ สงกรานต์ 2020 เถียง นา คาเฟ่ ครีม cc ชวน พิสมัย วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 pantip ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว แพ้ ง่าย แพทเทิร์น เสื้อ คอวี เย็บ เอว กางเกง เด รส ผ้า ลินิน รองเท้า loafer ร้าน กาแฟ ริม ทะเล แบบ ตัด ชุด เด รส เสื้อ คน อวบ ครีม กันแดด เกาหลี ส้น ครีม ทา ขอบ ตา ดํา โฟม ล้าง หน้า คน ท้อง ครีม โรส โกลด์ ชุด เด็กหญิง เสื้อ chanel เสื้อ ชา แน ล กางเกง ผ้า ผู้ชาย กางเกง สี่ ส่วน ครีม เก๋ ไก๋ วิตามิน ซี เซ เว่ น ตัว ไหน ดี เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว แขน สั้น เสื้อ ยืด งาน ป้าย ราคา ส่ง จาก โรงงาน เสื้อ เชิ้ต กางเกง ยีน ส์ ชาย ครีม แก้ ขอบ ตา ดํา กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย วิน เท จ รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง adidas เสื้อ ฟ รุ้ง ฟ ริ้ ง ทํา ครีม ใช้ เอง off white เสื้อ ชุด เด รส ออก งาน เรียบ หรู ig ครีม เจอ เก น ห้อง เสื้อ คาเฟ่ คลอง 7 กางเกง ยีน ส์ เอว ยืด ร้าน cafe ใกล้ ฉัน วิตามิน บํา รุ ง กระดูก ครีม กลางคืน ใช้ แล้ว หน้า ขาว รองเท้า คอนเวิร์ส แจ็ ค แบบ ชุด ผ้า ไทย สวย ๆ กางเกง ยีน ส์ ขาด ๆ เถียง นา คาเฟ่ เสื้อ kenzo โลชั่น nivea ชุด ราตรี ผ้า ไทย ร้าน เสื้อผ้า ig minimal วิตามิน e ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า ผ้าใบ kito ครีม whitening ครีม bootchy white พัน ทิป การ แต่งตัว แนว วิน เท จ ครีม กันแดด หน้า ผิว แพ้ ง่าย รองเท้า บา ส ผู้หญิง ชุด ทํา งาน สาว อวบ กางเกง เกาหลี เสื้อผ้า มือ สอง 1 บาท วิตามิน กิ ฟ ฟา รี น วิตามิน ซี dhc ดี ไหม ครีม หน้า วิ้ ง ค์ ชุด ทํา งาน สาว อวบ รองเท้า ผ้าใบ ไม่มี เชือก โลชั่น ทา หน้า ครีม ลด รอย แตก ลาย คน อ้วน ครีม ทา สิว อุด ตัน ยง คั ง คาเฟ่ แฮ น ครีม วิตามิน แก้ เหน็บชา รองเท้า ลุย หิมะ ผู้ชาย รองเท้า cc double o เด รส ผ้า ลินิน เสื้อ สงกรานต์ 2020 รองเท้า ลี วาย native รองเท้า รองเท้า บอล ไน กี้ เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย ไซส์ ใหญ่ กางเกง ใน ชาย uniqlo adidas falcon ราคา กระโปรง ผ้า มุ้ง รองเท้า ผ้าใบ kito ไซส์ รองเท้า us nike กางเกง ลาย เครื่อง สํา อา ง chanel คน อ้วน ใส่ กางเกง ขา บาน ครีม รักษา รอย ดํา จาก สิว รองเท้า ผ้าใบ แบบ สวม americano cafe บาง หว้า phd ครีม เซ รั่ ม หน้า ใส ราคา ถูก กางเกง แนว สตรี ท กางเกง ยีน ส์ มือ สอง ยก กระสอบ วิตามิน รักษา ฝ้า เสื้อ ใส่ กับ ผ้า ซิ่น ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 95 กางเกง คา ร์ โก้ ผู้หญิง รองเท้า นิ ว บาลานซ์ ผู้หญิง 2019 กางเกง ลํา ลอง ชาย กางเกง ขา สั้น ขายส่ง โบ๊เบ๊ ครีม ไฮ ร่า บ ลู ใช้ ดี ไหม โลชั่น คิว เพรส เสื้อ ผูก หน้า รองเท้า lacoste ผู้หญิง central centrum ดี ไหม เสื้อ คา เมล รองเท้า nike แท้ แตงโม จุฬา เฮิ ร์ บ รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง 2019 วิตามิน รักษา สิว pantip กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย วิน เท จ รองเท้า รัด ส้น เดิน ป่า ไน กี้ ตัว ใหม่ ออกแบบ เสื้อผ้า เอง รองเท้า ฟุต ซอ ล mizuno รองเท้า วิ่ง nike zoom ครีม เบบี้ มา ย กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ชาย ขาด ๆ รองเท้า แตะ supreme เสื้อ ยืด balenciaga รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ของ แท้ รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง 2020 chaco รองเท้า กางเกง แฟชั่น ผู้หญิง ครีม trylagina พัน ทิป vit c dhc ส ตั๊ ด มิ ซู โน่ จุฬา เฮิ ร์ บ แตงโม รองเท้า ปั่น จักรยาน เสือ ภูเขา ชุด เด็กชาย รองเท้า ฟุต ซอ ล joma รองเท้า คั ท ชู ผู้หญิง ส้น เตี้ย ขายส่ง รองเท้า มือ สอง ยก กระสอบ วิตามิน ซี กิน แล้ว ขาว รองเท้า ส ตั๊ ด adidas ราคา ถูก แฟชั่น กางเกง ขา บาน วิตามิน ดี 3 กิน ตอน ไหน ไน กี้ เม อ ร์ คิว เรี ยล กระโปรง ยีน ส์ ทรง เอ กิน วิตามิน ตอน ไหน ดี กิน วิตามิน บี ร่วม กับ วิตามิน ซี za กันแดด คาเฟ่ บ้าน หมี พระราม 5 รองเท้า เด็ก เล็ก อาย ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 pantip เสื้อผ้า ผู้หญิง สวย ๆ ครีม กันแดด นี เวี ย ทา ตัว pantip เสื้อ แนว วิน เท จ รองเท้า ขายส่ง รองเท้า แตะ หุ้ม ส้น เสื้อผ้า carter's ขายส่ง เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย เกาหลี เสื้อผ้า แฟชั่น ราคา ถูก ครีม กันแดด ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง เอว สูง asics รองเท้า วิ่ง ไซส์ รองเท้า แตะ เซ รั่ ม หน้า ใส ราคา ถูก เภสัช โลชั่น ครีม ทา หน้า กลางคืน รองเท้า วิ่ง สี ขาว ชุด สไตล์ เกาหลี เสื้อผ้า แบรนด์ มือ สอง ครีม กันแดด allie เสื้อ ยืด สี ม่วง กางเกง ยีน ส์ สาว อวบ เสื้อ สี เขียว มิ้ น แพทเทิร์น เสื้อ คอวี แบรนด์ รองเท้า ผ้าใบ รองเท้า เท วิน ผู้หญิง ครีม ทา ผิว ผู้ชาย วิตามิน ซี ควร กินเวลา ไหน เสื้อ ชีฟอง แบรนด์ madecera cream วัต สัน crocs แท้ รองเท้า power รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ไม่ เกิน 1000 รองเท้า แตะ แอร์ เม ส เสื้อผ้า ลูกไม้ สวย ๆ วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี กิน แล้ว ขาว กันแดด ณั ช ชา กันแดด ซอง เซ เว่ น สวน ส้ม คาเฟ่ ฟิบ ฟ อบ ชาย ร้าน เสื้อผ้า shopee เสื้อ ovp off white รองเท้า กระโปรง ทวิ ส แบรนด์ เสื้อผ้า ใน ห้าง รองเท้า ฟุตบอล อา ดิ ดา ส korea eundan vitamin c 1000 ของ ปลอม รองเท้า ไน กี้ ผู้ชาย 2018 กางเกง ขา เด ฟ ชาย รองเท้า แบดมินตัน yonex รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้ชาย ของ แท้ กระโปรง ยีน ส์ ทรง เอ รองเท้า ผู้หญิง สวย ๆ ไฮ โดร ค วิ โนน แฟ รน ไช ส์ เครื่อง สํา อา ง ซิ ส ต้า ครีม คาเฟ่ ใกล้ ๆ ฉัน ครีม ทา ผิว ใน เซ เว่ น skinrx lab madecera cream pantip เสื้อ columbia รองเท้า วิ่ง ราคา ไม่ เกิน 500 adidas nmd ราคา รองเท้า นักเรียน นั น ยาง ครีม ตรา ภูเขา โฟม ล้าง หน้า แอ ม เว ย์ เสื้อ แฟชั่น ขายส่ง 28 บาท แบบ สวย ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น จาก โรงงาน สินค้า ร้าน ขมิ้น คาเฟ่ รองเท้า หนัง แก้ว จุด ซ่อน เร้น คาเฟ่ เสื้อผ้า ราคา โรงงาน คาเฟ่ บางรัก ครีม กันแดด นี เวี ย ทา ตัว pantip รองเท้า หนัง กลับ ผู้ชาย ครีม พอ น ด์ ส รักษา ฝ้า ขายส่ง รองเท้า ครีม garnier รองเท้า bally รองเท้า เพื่อ สุขภาพ heel care โลชั่น เภสัช แก้ ขา ลาย รองเท้า ส้น สูง หัวแหลม ครีม บำรุง หน้า สำหรับ อายุ 60 รองเท้า pangolin ครีม ทา ท้อง ลาย คน ท้อง pantip ชุด กระโปรง สี ขาว รองเท้า ฟุต ซอ ล puma รองเท้า นักเรียน ชาย อนุบาล รองเท้า แตะ ผู้ชาย adidas รองเท้า converse ราคา ครีม รอบ ดวงตา ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 adidas falcon สี ขาว ให้ วิตามิน ผิว เสื้อ ลาย ดอกไม้ ครีม กา นิ เย่ สี เหลือง เสื้อผ้า มือ สอง แบรนด์ แฟ รน ไช ส์ เครื่อง สํา อา ง วิตามิน บํา รุ ง สายตา เซ เว่ น คิว เพรส ซอง ราคา รองเท้า เซฟตี้ รองเท้า tommy ครีม venda pantip ครีม la roche posay balenciaga เสื้อ รองเท้า คาวบอย เสื้อ วิน เท จ ยุค 90 รองเท้า ผ้าใบ adidas ผู้หญิง ครีม รอบ ดวงตา ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 ตัด กางเกง ยีน ส์ กางเกง ขาม้า เอว สูง วิตามิน ลด สิว vistra เสื้อ ทํา งาน สวย ๆ วิตามิน ซี บูท กางเกง ผ้า ยืด สี ดํา รองเท้า senso แพ้ ครีม ทา ผิว ครีม รักษา ฝ้า ที่ ดี ที่สุด รองเท้า ผู้หญิง 2019 คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี เสื้อ แขน ระบาย ร้าน กาแฟ น่า รัก ไบ โอ ติ น กิน ตอน ไหน รองเท้า เช ค โก รองเท้า กอล์ฟ nike รองเท้า oxford ร้าน คาเฟ่ เยาวราช รองเท้า รัด ส้น uniqlo ไน กี้ ซูม ฟลาย ครีม เกาหลี หน้า ใส กระเป๋า ใส่ รองเท้า ฟุตบอล รองเท้า กุ ช ชี่ ของ แท้ รองเท้า หนัง แท้ เสื้อ oversize ขายส่ง รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้ชาย กางเกง ทหาร ขา ยาว ครีม บํา รุ ง กลางคืน แฟ รน ไช ส์ amazon keds ราคา bootchy white วัต สัน รองเท้า วิ่ง เอ สิ ค ครีม เติม น้ํา ให้ ผิว ชุด เด รส ผ้า ไหม คาเฟ่ เขา ใหญ่ 2019 รองเท้า พัน ขา biotin ยี่ห้อ ไหน ดี nike g dragon ราคา คาเฟ่ ออ น สะพาน ร้าน กาแฟ สี ขาว อดิ ดา ส สี ดํา กระโปรง ชีฟอง ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว ผิว ขาว เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ผู้ใหญ่ บางกอก ดอย คาเฟ่ รองเท้า ส้น สูง หัวแหลม jungle de cafe บ้าน ถวาย เด รส มือ สอง ครีม หอย ทาก เกาหลี คลาส คาเฟ่ เสื้อ ลูกไม้ ใส่ กับ ผ้าถุง ปาเต๊ะ ร้าน เสื้อผ้า shopee ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ไม่ สต๊อก สินค้า ร้าน กาแฟ สาทร กางเกง levi's รองเท้า ฟุตบอล อา ดิ ดา ส เสื้อผ้า เกาหลี หญิง ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน เซ เว่ น hoka รองเท้า ครีม ทา ฝ้า เกาหลี ครีม แตงโม จุฬา เฮิ ร์ บ ราคา รองเท้า fitflop ผู้ชาย 2020 แท้ ครีม ทา ฝ้า concept ครีม aha รองเท้า เซฟตี้ หัว เหล็ก ครีม กันแดด provamed รองเท้า แตะ อดิ ดา ส แท้ คาเฟ่ แมว ลาดพร้าว แบบ กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง รองเท้า นักเรียน หญิง อนุบาล เด รส วิน เท จ ครีม ตัว ไหน ใช้ แล้ว ขาว ครีม ทา หน้า หน้า หนาว รองเท้า แฟชั่น เกาหลี ครีม บี บี กางเกง ยีน ส์ ขา เด ฟ ชาย ร้าน กาแฟ เก๋ ๆ รองเท้า แตะ keen ครีม หน้า ขาว วัต สัน pantip เสื้อ กระสอบ ป้าย ไหน ดี สุด คาเฟ่ หมา แมว เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา โรงงาน รองเท้า senso ไซส์ เสื้อ uniqlo adidas ราคา รองเท้า อดิ ดา ส ของ แท้ รองเท้า โปโล วิตามิน e ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า คลี น รองเท้า วิ่ง under armour รองเท้า baoji ดี ไหม รองเท้า อา ดิ ดา ส สี ขาว เสื้อ เชิ้ต กางเกง ยีน ส์ ชาย ไน กี้ ซูม ฟลาย 3 เสื้อ cps ราคา รองเท้า ผ้าใบ ใส่ สบาย คาเฟ่ จ รั ญ ร้าน หมอก คาเฟ่ รองเท้า keds ราคา กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง อ้วน ชุด กระโปรง สวย ๆ skinrx lab madecera cream pantip เสื้อ สี เขียว นีออน ig รองเท้า ฟุตบอล ราคา ถูก วิตามิน ซี กับ คอ ล ลา เจน กิน ตอน ไหน เม็ด ฟู่ วิตามิน รองเท้า allbirds กางเกง adidas ขา สั้น ครีม บํา รุ ง มือ กางเกง สี ดํา เสริม ส้น รองเท้า ร้าน เสื้อผ้า ผู้ชาย ig กระโปรง เด็ก เสื้อผ้า สไตล์ มิ นิ มอ ล วิตามิน เสริม อาหาร ครีม ทา ขอบ ตา ดํา รองเท้า สวม ผู้ชาย รองเท้า วิ่ง ผู้ชาย 2020 วิตามิน ซี วัต สัน ตัว ไหน ดี pan predator ace ครีม หัวนม ชมพู เปิด ร้าน กาแฟ อ เม ซอน underground รองเท้า ครีม ทา ฝ้า กิ ฟ ฟา รี น กางเกง เล ค กิ้ ง คน อ้วน ครีม กันแดด ส้ม ร้าน เสื้อผ้า เกาหลี รองเท้า yeezy แท้ ครีม แพลง ตอน คาเฟ่ ม ข กางเกง สี กรม เสื้อผ้า ผู้ใหญ่ รองเท้า คลี น ครีม กันแดด ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 ราคา ไน กี้ คอนเวิร์ส กระเป๋า เซ รั่ ม เกาหลี หน้า ใส รองเท้า hoka มือ สอง adidas falcon ราคา รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง ของ แท้ เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 11 เสื้อผ้า สำหรับ คน ผิว คล้ำ ครีม แต้ม สิว อุด ตัน ครีม ลด รอย แตก ลาย pantip ครีม หน้า ขาว ใส ผิว แพ้ ง่าย ตัด กางเกง ใส่ เอง คาเฟ่ เมือง เอก กางเกง หนัง เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 50 วิตามิน ซี กิน แล้ว ขาว กางเกง ขา ใหญ่ ร้าน กาแฟ อโศก กางเกง ยืด รองเท้า ด๊ อก เตอร์ มา ร์ ติ น รองเท้า แตะ nike ผู้หญิง ครีม กา นิ เย่ สีชมพู รองเท้า ส ตั๊ ด แก รน ด์ สปอร์ต กางเกง ยีน ส์ วิน เท จ ชาย กางเกง มือ สอง วิตามิน ซี คือ baoji รองเท้า วิ่ง ไน กี้ รี แอ ค เสื้อ ใย กัญ ชง รองเท้า แบบ สวม ทา ครีม รองเท้า แตะ ที่ ดารา นิยม ใส่ ครีม ผิว ขาว ใน เซ เว่ น วิตามิน ลด ขนาด ทรวงอก ชวน พิสมัย กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ผู้ชาย รองเท้า converse all star ผ้า มือ สอง แฟชั่น กระโปรง ยีน ส์ 2019 ครีม ใน วัต สัน รองเท้า หนัง มือ สอง เทรน เสื้อผ้า 2020 adidas ส ตั๊ ด nike แท้ รองเท้า fitflop ลด ราคา 2019 amazon cafe ใกล้ ฉัน กางเกง ใน เด็ก ผู้หญิง c force 1000 vitamin c เกาหลี รองเท้า สี ดํา ล้วน รองเท้า ร้อย ปุ่ม mizuno ออสติน คาเฟ่ รองเท้า crocs สี ขาว ครีม whitening ครีม บำรุง ใต้ ตา กางเกง ยีน ส์ ลี วาย ผู้ชาย รองเท้า vans ผู้หญิง เสื้อ vans รองเท้า วิ่ง มาราธอน ดี ที่สุด 2019 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เซ เว่ น dortmuend รองเท้า เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 60 ไฮ โดร ค วิ โนน รองเท้า ฟุตบอล เด็ก ม อย เจอร์ ไร เซอร์ สิว เด รส ผ้า ไหม เสื้อ adidas แท้ แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน ซี นาวา เฮ้า ส์ คาเฟ่ รองเท้า บูท หนัง ครีม ใช้ แล้ว หน้า ขาว ชุด แฟชั่น สวย ๆ รองเท้า แตะ keen รองเท้า แตะ under armour แบบ ตัด เสื้อ วิตามิน zinc ดูดดื่ม คาเฟ่ รองเท้า asics ราคา กางเกง ยีน ส์ แฟชั่น by ออมสิน รองเท้า หนัง หุ้ม ข้อ กางเกง ใส่ ทำงาน ครีม ลด รอย แตก ลาย pantip ครีม คุณ ยาย ครีม ทา ฝ้า กระ เสื้อ คน อวบ plieu cafe กางเกง ขา จั้ ม เด รส h&m รองเท้า birkenstock central ครีม บํา รุ ง หน้า กลางคืน รองเท้า แตะ ผู้หญิง ยอด ฮิต 2019 ครีม เกาหลี หลอด สีชมพู ใส่ กางเกง ไป งาน แต่ง บ้าน ไทย คาเฟ่ ออกแบบ เสื้อผ้า เอง ครีม นี เวี ย ผู้ชาย ครีม กันแดด ทา หน้า pantip ครีม ทับทิม รองเท้า ส แคช เชอ ร์ รองเท้า แอด ด้า รองเท้า hi tec รองเท้า ไน กี้ แอร์ แม็ ก ชุด ไป งาน แต่ง คน อ้วน แบบ กางเกง เสื้อ ผู้ใหญ่ ฉีด วิตามิน ผิว ดี ไหม รองเท้า เท่ ๆ รองเท้า ผ้าใบ หุ้ม ข้อ รองเท้า ฟิบ ฟ อบ ชาย ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย 2019 คาเฟ่ ริม ทะเล ฟิบ ฟ อบ แท้ กางเกง ใน jockey เด รส มือ สอง รองเท้า รัด ส้น uniqlo กางเกง เด็กชาย adidas slip on สี ขาว กระโปรง ขาว เสื้อ แขน ยาว เกาหลี รองเท้า พัน ขา รองเท้า เสือ ภูเขา ครีม กันแดด กา ร์ นิ เย่ centrum ดี ไหม เทรน แต่งตัว 2020 ครีม ทา ผิว หอม ๆ รองเท้า ด๊ อก เตอร์ มา ร์ ติ น รองเท้า คั ท ชู ผู้หญิง ส้น เตี้ย reebok ราคา ครีม ขาว ใน เซ เว่ น รองเท้า ผ้าใบ เบรก เกอร์ รองเท้า รัด ส้น uniqlo ครีม la roche posay adidas ส ตั๊ ด รองเท้า ลิเวอร์พูล หน้า เท้า กว้าง รองเท้า loafer กางเกง ยีน ส์ แบรนด์ ต่างๆ รองเท้า เท วิน ผู้หญิง รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ของ แท้ เสื้อ วิน เท จ แขน ยาว keen มือ สอง ครีม ส เต็ม เซลล์ hicee 100 เสื้อ แขน ยาว ผู้ชาย แบรนด์ เสื้อ ใส่ กับ กางเกง เอว สูง รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ไม่ เกิน 1000 วิตามิน ขาว คาเฟ่ เปิด ใหม่ ครีม โซลา เสื้อ greyhound กางเกง ขา สาม ส่วน ชาย รองเท้า ลิเวอร์พูล แพ้ ครีม ทา ผิว ครีม เค้า เตอร์ แบรนด์ รองเท้า มือ สอง โรง เกลือ ฉีด วิตามิน ผิว ที่ไหน ดี รองเท้า บา จา ผู้หญิง 2019 ร้าน cafe ใกล้ ฉัน ครีม กันแดด วัต สัน บ้าน ไทย คาเฟ่ ครีม แต้ม สิว อุด ตัน ครีม กันแดด ทา ตัว ใช้ แล้ว ขาว รองเท้า ไซส์ us ครีม กระชับ รู ขุม ขน 2019 ครีม ทา จัก แร้ ขาว กระโปรง เด็ก off white เสื้อ โฟม ล้าง หน้า ลด ฝ้า กระ ใน เซ เว่ น ร้าน ตัด เสื้อ ใกล้ ฉัน รองเท้า ลํา ลอง nike รองเท้า ฟองน้ำ คาเฟ่ แถว บาง แสน ยู เนี่ ย น มอลล์ เสื้อผ้า ขายส่ง เสื้อผ้า มือ สอง คัด ได้ รองเท้า คอก รองเท้า ส กอ ล ล์ ผู้หญิง รองเท้า darte วิตามิน ช่วย เจริญอาหาร ผู้ใหญ่ ครีม ซี ควีน คอ ล ลา เจน pantip กางเกง ขา สั้น ผ้า ฮา นา โกะ รองเท้า lowa วิตามิน เค อาหาร ครีม ส้ม ใส เสื้อผ้า ผู้ใหญ่ ครีม ทา เท้า รองเท้า fila ของ แท้ ครีม บำรุง ผิว หน้า ก่อน นอน ครีม ที่ เน ส กาแฟ ใช้ รองเท้า เตะ ตะกร้อ เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 60 เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี 2019 โลชั่น oriental princess กางเกง วิน เท จ ขา สั้น กางเกง สี ครีม ชาย ครีม กันแดด ทา ตัว ใช้ แล้ว ขาว รองเท้า นักเรียน เด็ก คาเฟ่ ศาลาแดง ส กิน แคร์ 2019 ถูก และ ดี คาเฟ่ เขา ตะเกียบ dermaction กันแดด guess เสื้อ วิตามิน ลด ขนาด ทรวงอก จตุจักร เสื้อผ้า รองเท้า คอนเวิร์ส สี ดํา เสื้อ เชิ้ต uniqlo ผู้หญิง รองเท้า แฟชั่น เกาหลี รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง 2019 สี ขาว รองเท้า skechers ราคา เสื้อ ยืด มือ สอง usa โรง เกลือ รองเท้า บา ส ผู้หญิง วิตามิน d3 วิตามิน ซี ควร กินเวลา ไหน ร้าน กาแฟ สด ใกล้ ฉัน วิตามิน ซี dhc ดี ไหม ยู เซอ ริน แก้ ฝ้า รองเท้า fitflop 2019 แลบ ลิ้น คาเฟ่ ครีม physiogel ครีม โจ ลี น่า พลัส รองเท้า qc ร้าน กาแฟ ริม ทะเล nike g dragon ราคา ครีม ผลัด เซลล์ ผิว kenzo รองเท้า ครีม ล้าง หน้า ลด สิว ครีม นี โน่ รองเท้า puppa vitamin c ยี่ห้อ ไหน ดี nike air force 1 มือ สอง keds ราคา ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 95 รองเท้า fitflop 2019 onitsuka tiger mexico 66 ราคา ครีม ทา ตัว เจ้าสาว รองเท้า cc oo ผู้ชาย ล่าสุด แก้ รักแร้ ดํา เซ เว่ น วิตามิน ขาว skoop beach cafe รองเท้า นักเรียน หญิง popteen วิตามิน บํา รุ ง ปลาย ประสาท กล่อง รองเท้า พลาสติก รองเท้า ผ้าใบ ไน กี้ ผู้หญิง เสื้อผ้า สตรี ท แบบ เสื้อผ้า ชีฟอง ทันสมัย คาเฟ่ สุนัข เสื้อผ้า ไม่ ผ่าน qc ยก กระสอบ ครีม ทา แล้ว ขาว คาเฟ่ สำหรับ เด็ก กระโปรง ทํา งาน คน อ้วน รองเท้า นักเรียน catcha กางเกง ทหาร ขา ยาว กางเกง ใน เสริม ก้น ครีม โสม ดำ วิตามิน ซี แบบ ผง ลด เอว กางเกง ยีน ส์ เด รส น่า รัก ๆ เสื้อ ปาเต๊ะ เสื้อ คลุม ผ้า ไทย ครีม ไท รา จิ น่า ครีม โอ เล ย์ กลางคืน เสื้อ ยืด ผู้ชาย เท่ ๆ รองเท้า แตะ kito ของ แท้ กางเกง ยีน ส์ lee แท้ รองเท้า กัน ฝน รองเท้า นักเรียน สี ดํา blackmores วิตามิน ซี วิตามิน บี คอมเพล็กซ์ ยี่ห้อ ไหน ดี แค ป ชั่ น สาย คาเฟ่ คาเฟ่ เมือง เอก รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ราคา ถูก รองเท้า คั ท ชู naturalizer รองเท้า แวน ราคา วิตามิน nat c ครีม smooto adidas แตะ ญา ญ่า ส กิน แคร์ เสื้อผ้า uniqlo baoji รองเท้า วิ่ง ครีม ทา ฝ้า concept รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ของ แท้ jungle de cafe บ้าน ถวาย บูท ยาว วิตามิน แอ ม เว ย์ เสื้อ บาง ๆ โลชั่น ผิว ขาว เร่ง ด่วน ขาว เร็ว 3 เท่า รองเท้า อา ดิ ดา ส แตะ รักษา สิว ส เตี ย รอย ด์ โลชั่น เน ส กาแฟ เสื้อผ้า งาน ป้าย ราคา ส่ง วิตามิน ธาตุ เหล็ก ใส่ รองเท้า ผ้าใบ คาเฟ่ สำหรับ เด็ก คาเฟ่ mrt ไน กี้ รี แอ ค เสื้อ ผู้ชาย เท่ ๆ คาเฟ่ สุวรรณภูมิ วิตามิน ผม ร่วง พา เลท แต่งหน้า รองเท้า ผ้าใบ nike ผู้หญิง ครีม มา เชอ รี่ ร้าน กาแฟ ต้นไม้ เสื้อ ขาว ลูกไม้ เสื้อ ลูกไม้ สี ดำ ครีม ทา ตา เสื้อผ้า ไหม ลาว ครีม แพร รี่ โกลด์ รองเท้า นักเรียน เด็ก ดิน คาเฟ่ คาเฟ่ สไตล์ เกาหลี ครีม บํา รุ ง หน้า กลางคืน เสื้อ ยืด งาน ป้าย ราคา ส่ง จาก โรงงาน กางเกง ยีน ส์ มือ สอง ยก กระสอบ ครีม pond คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย bts ครีม ที่ คน ท้อง ใช้ได้ ครีม wonder nike เด็ก สมุนไพร โบ วี่ คิ้ ม เสื้อ เซ็กซี่ ไบ โอ ซี เสื้อ ยืด calvin klein รองเท้า แตะ ผู้หญิง ยอด ฮิต 2019 รองเท้า ผ้าใบ วิน เท จ กางเกง ขา ยาว สี ดำ กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย uniqlo ครีม ทา รักแร้ oriental princess วัด ไซส์ กางเกง ราคา รองเท้า vans รองเท้า หนัง ผู้ชาย แบรนด์ ดัง น้ํา ดื่ม วิตามิน ซี รองเท้า วิ่ง nike zoom วิตามิน บี 1 6 12 ของ องค์การ เภสัช รองเท้า แบดมินตัน mizuno nike air max ผู้ชาย คาเฟ่ ภู ทับ เบิก ส กิน แคร์ 2019 ถูก และ ดี คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย bts บา เลน เซี ย ก้า รองเท้า คาเฟ่ วัด อรุณ รองเท้า ส แคช เชอ ร์ ไน กี้ แอร์ แม็ ก ครีม เขมร กางเกง สาว อวบ ysandal กางเกง ใน ผู้หญิง แบบ ต่างๆ รองเท้า crocs เด็ก เสื้อ north face คาเฟ่ แถว อนุสาวรีย์ รองเท้า เบ อ เคน รองเท้า โบ ฮี เมีย น รองเท้า ส แคช เชอ ร์ โฟม ล้าง หน้า คน ท้อง รองเท้า สาน รัด ส้น รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ไม่ เกิน 200 ครีม เฮิ ร์ บ โกลด์ รองเท้า ใส่ ใน บ้าน muji กางเกง เกาหลี ครีม ขมิ้น สด กางเกง สี เทา ครีม หัวนม ชมพู รองเท้า แตะ เท วิน กระโปรง บาน รองเท้า ผ้าใบ สี ดํา ล้วน รองเท้า adidas ผู้หญิง สี ขาว ครีม กันแดด นี เวี ย ทา ตัว pantip ครีม กันแดด ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 แบบ ชุด เด รส ผ้า ไทย กางเกง ส แล็ ค ชาย ไซส์ ใหญ่ รองเท้า crocs ของ แท้ วิตามิน นอน หลับ เสื้อ สี ฟ้า สวย ๆ รองเท้า โอ นิ ซึ กะ แท้ คาเฟ่ วัง น้ำ เขียว กางเกง ยีน ส์ มือ สอง ยก กระสอบ กระสอบ เสื้อ วิน เท จ รองเท้า ส้น สูง สี ขาว รองเท้า shuberry รองเท้า ห ลุย ครีม la roche posay ครีม 91 อี รองเท้า แตะ adidas ลด ราคา ชุด เด็ก น่า รัก ๆ nike air สี ขาว แบบ กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง ไซส์ กางเกง ผู้หญิง ชุด ไป งาน แต่ง คน อ้วน แบบ กางเกง รองเท้า nmd r1 รองเท้า หนัง ผู้ชาย heavy รองเท้า mlb boston เสื้อ fendi แบรนด์ เสื้อผ้า คน อ้วน ครีม mizumi เสื้อผ้า มือ สอง แบรนด์ กางเกง ขา กระบอก ชาย คาเฟ่ เล็ก ๆ ครีม n prema กางเกง ขา สั้น หญิง กางเกง วอร์ม ไซส์ ใหญ่ nubangkok รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ราคา รองเท้า ขาว ชาย กางเกง ขา ยาว เด็ก วิตามิน ซี แบบ อม เด รส มือ สอง รองเท้า แตะ hermes ผู้ชาย เสื้อ ยู นิ โค ล่ ลด ราคา ครีม พอ น ด์ ส กลางคืน กางเกง ยีน ส์ mc ชาย กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง เอว สูง กางเกง ขา ยาว สี ดำ รองเท้า เสือหมอบ เสื้อ สี เขียว สะท้อน แสง แฟชั่น ครีม ทา ตา ร้าน กาแฟ ริม ทะเล cvitt ชุด ไป งาน แต่ง สีชมพู กางเกง แบรนด์ เสื้อผ้า เด็ก บํา รุ ง สายตา วิตามิน คาเฟ่ แถว ราชพฤกษ์ ครีม ผิว แพ้ ง่าย วิตามิน สิว ครีม กันแดด หน้า ไม่ ดำ กันแดด กา ร์ นิ เย่ เซ รั่ ม บำรุง ผิว หน้า ครีม แต้ม รอย สิว ครีม return สีชมพู ชุด กางเกง ไป งาน แต่ง สีชมพู adidas yeezy boost 350 แท้ เสื้อ ยืด calvin klein เสื้อ วิน เท จ มือ สอง เบรก เกอร์ รองเท้า รองเท้า ส กอ ล ล์ แท้ เด รส เรียบ หรู ไซส์ ใหญ่ โลชั่น ผิว ขาว เร่ง ด่วน 2019 รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ราคา ครีม mizumi adidas falcon ราคา นี้ เวี ย ทา ฝ้า pantip รองเท้า nike 2019 neurobion คือ คาเฟ่ หมา สาย 2 ครีม ลำไย ร้าน กาแฟ จตุจักร fourbuta cafe ครีม อีมู น กางเกง ขา จั้ ม กางเกง adidas ขา สั้น บอน คาเฟ่ รองเท้า วิ่ง แพน
    วิตามิน ช่วย หลับ| phyto บำรุง ผม pantip| ร้าน คาเฟ่ ปัตตานี| ลบเลือน ริ้ว รอย| วิตามิน ซี ทํา ให้ ผิว ขาว| วิตามิน ซี bio c 1000 mg| ครีม กันแดด olay| cafe เปิด ใหม่| วิตามิน ซี bio c| nitan cafe & garden| แน ท ซี 60 เม็ด ราคา| คาเฟ่ พระราม 2 ซอย 28| วิตามิน ซี กินเวลา ไหน ดี ที่สุด| ครีม ทา มือ ด้าน เซ เว่ น| ยา วิตามิน เอ| ร้าน กาแฟ แนว ๆ| อาหาร ใน คาเฟ่| เครื่อง สํา อา ง ราคา ถูก และ ดี| c วิตามิน| คาเฟ่ 304| วิตามิน สำหรับ คน ดื่ม แอลกอฮอล์| คาเฟ่ สาธุประดิษฐ์| ชา บู คาเฟ่| ร้าน ราชพฤกษ์ คาเฟ่| วิตามิน ซี 500| buffered vitamin c คือ| คาเฟ่ แมว ม ข| ครีม ทา ผิว หน้า ผู้ชาย| คาเฟ่ บาง แสน 2562| วิตามิน k2 ยี่ห้อ ไหน ดี| เม็ด ฟู่ บี รอ ค คา| วิตามิน กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม| วิตามิน ช่วย หลับ| เซ รั่ ม กระชับ รู ขุม ขน ผู้ชาย| วิตามิน ซี bio c 1000 mg| คาเฟ่ สี แดง| วิตามิน ผู้ชาย| สตี ฟ คาเฟ่| น้ำ เปล่า วิตามิน| วิตามิน สัตว์| วิตามิน บำรุง หน้า| วิตามิน แน ท ซี| วิ ต อะ เดย์ เยล ลี่ ยก ลัง| ก ลู ต้า ซี พลัส กิน ตอน ไหน| น้ำ วิตามิน a| วิธี กิน วิตามิน เม็ด ฟู่| วิตามิน โท มิ น ดี ไหม| ครีม บํา รุ ง หน้า คน ท้อง| วิตามิน ความ จํา| คาเฟ่ เขา ใหญ่ เปิด ใหม่| ครีม บำรุง หน้า กลางคืน| คาเฟ่ กระจก| วิตามิน บํา รุ ง สายตา คือ| วิตามิน บี ช่วย| ไฮ วิตามิน ซี 200| วิตามิน ฟู่| ร้าน กาแฟ o2| gump ari ร้าน อาหาร| ครีม ทา ผิว หน้า ผู้ชาย| วิตามิน หน้า ใส ไร้ สิว| วิตามิน ล้าง แอลกอฮอล์| c วิตามิน| คาเฟ่ สีชมพู พระราม 3| ส กิน แคร์ ลด ฝ้า กระ|